Zdroj: https://clanky.lukaszafer.cz/a554-kam-a-jak-hlasit-paleni-klesti ,publikováno: 12.4.2020

Kam a jak hlásit pálení klestí ?

Pálení klestí má svá jasná pravidla a řídí se zákonem o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.). Je vhodné ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru, a toto středisko může stanovit další podmínky pro pálení, případně je zakázat.

Pro podnikající je povinné ohlašovat každé pálení. Fyzické osoby - občani, tuto povinnost nemají, avšak doporučuji pálení většího množství rostlinného odpadu nahlásit. Vyhnete se tak mnohým případným problémům. Pálení klestí se hlásí prostřednictvím webové aplikace https://paleni.izscr.cz nebo na telefonní číslo 950 530 100 (krajské operační a informační středisko). Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pálením plastů, gum, polystyrenu a podobných materiálů se dopouštíte přestupku, za nějž může být uložena pokuta až 50 000 Kč.

Jak je to se sousedy...

Při pálení je třeba dbát ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle kterého se musíte zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Zásady pálení na vlastním pozemku

V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS na linku 150.

1.png 2.png 3.png 4.png